ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΛΩΔΙΟ CC-100 -CCTV

Αποτελείται από ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm ισοδύναμο του RG-59 ως προς τις απώλειες και δύο αγωγούς διατομής 0,50 mm2, έναν κόκκινο και έναν μαύρο

5 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: